Αρχείο Προσκλήσεων - Διαγωνισμών

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Διοργάνωση Σεμιναρίου και Συνεδρίου με θέμα ‘Καταγραφή καλών πρακτικών του Νορβηγικού Συστήματος Κοινωνικής Ένταξης’» pdf-logo


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ pdf-logo

 

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Παροχή υπηρεσιών πλυντικών στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου για το διάστημα 01/01/2016 - 30/04/2017 pdf-logo

 


Πρόγραμμα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων - GR02


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία pdf-logo

 

 

Πρόγραμμα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων - GR02

- 1η Τροποποίηση προσκλήσεων GR02.01 GR02.02 GR02.03 pdf-logo

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Πρόσκληση GR02.01 - Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για οικιακή ή αρδευτική χρήση σε νησιάΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
 Πρόσκληση GR02.02 - Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
 Πρόσκληση GR02.03 - Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
 Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ σε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στον τομέα διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρωνpdf-logo

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την συμπληρωματική προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο προγράμματος ΙΚΥ ΕΟΧ ακαδ. έτους 2014-2015.

Πρόγραμμα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – GR03


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) - Θεματική Περιοχή: GR03 -Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας pdf-logo

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 στη Θεματική Περιοχή: GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. pdf-logo


Πρόγραμμα: Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης.- GR06

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υποστήριξη της αποστελεσματικής λειτουργίας της Υ.Δ.ΕΑ.Π., ως Διαχειριστής Προγράμματος για το συγχρηματοδοτούμενο από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων του ασύλου και της μετανάστευσης»

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών ατομικής υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) στο Φυλάκιο Έβρου


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υποστήριξη της αποστελεσματικής λειτουργίας της Υ.Δ.ΕΑ.Π., ως Διαχειριστής Προγράμματος για το συγχρηματοδοτούμενο από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 Πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων του ασύλου και της μετανάστευσης»

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών ατομικής υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) στο Φυλάκιο Έβρου


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τριάντα επτά (37) συνολικά άτομα για την κάλυψη των αναγκών της.


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου «για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στο ΚΕ.Π.Τ Φυλακίου Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου 2015 εως 30 Απριλίου 2016» pdf-logo


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
 Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτηpdf-logo


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών ειδικού συμβούλου-ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις ανάγκες του Προγράμματος GR06"pdf-logo

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή διοργάνωσης επισκέψεως εντεκαμελούς αντιπροσωπείας από τη Νορβηγία στην Ελλάδαpdf-logo

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή Ιατρικών Υγειονομικών & Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών για τους νεοεισερχόμενους στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου στην περιφερειακή ενότητα Έβρου pdf-logo

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου «για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεστιάδας» pdf-logo

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπ’ αριθμ. 19/2015 ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη ανάδοχου για τη σύναψη σύμβασης Ιατρικών, Υγειονομικών & Ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου για το χρονικό διάστημα μέχρι 30/04/2016"pdf-logo

Πρόγραμμα: Ακαδημαϊκή Έρευνα – GR07

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014pdf-logo


ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ) -Θεματική Περιοχή: GR07 - Ακαδημαϊκή Έρευνα pdf-logo